Mac Blu-ray Player  2.17.2

Mac Blu-ray Player 2.17.2

Macgo Inc. – 35,6MB – Freeware – Mac
Mac Bluray Player is the first universal media player for Mac&PC in the world. It can not only play blu-ray HD movies on Mac or PC, but also support any formats of movie, video, audio, music and photo you have ever seen. Particularly, you are able to add subtitles to movie or video, and share the movie's information with your best friends. Furthermore, it has very easy and convenient interface and layout as well as the hardware acceleration technique that can reduce power consumption effectively. 1. The first bluray player that can support Mac&PC system. 2. Perfect supporting Bluray decryption and is capable of removing AACS, BD+. 3. DVD player as well. Supporting DVD decryption and DVD menu. 4.Outstanding universal performance. Play anything including movie, video, audio, music and photo. 5.Powerful High-Definition video player and hardware acceleration available. 6. Playback position recording and resuming. 7. All media formats supported here: Bluray, DVD, VideoCD, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, MP4, MPEG, RMVB, MP3, WMA, AAC, AC3 and more. 8.Share movie or video information with friends anywhere and anytime. 9.Nice interface and layout, as well as convenient operations. Play Any Media - movies, videos, photos & music.

Tổng quan

Mac Blu-ray Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Macgo Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mac Blu-ray Player là 2.17.2 , phát hành vào ngày 09/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/06/2012.

Mac Blu-ray Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 35,6MB.

Mac Blu-ray Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mac Blu-ray Player!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Mac Blu-ray Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản